GDPR  nebo  DSGVO

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na tomto webu Hasilo.cz

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

(dále jen "GDPR") zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti Hasilo s.r.o

Úvodní ustanovení

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

Správce údajů a Provozovatelem je Hasilo s.r.o , identifikační číslo  06127096, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha ( i pobočka Chomutov), Česká republika, e-mail: marek.zaza@seznam.cz

Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační web www.gdpr.cz, jehož součástí je sekce Dokumenty. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

za účelem/účely uvedenými níže v bodě 4.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

plnění smlouvy a poskytování služeb;

splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);

marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele  

ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný objednávkový formulář z informačního webu www.gdpr.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Uživatelem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Uživatelem vyplývají.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.  

Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele dle článku II. odst. 5 a dále po dobu 12 měsíců po jejím skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.

Po uplynutí lhůty uvedené v článku II. odst. 4, odst. 5, 6 a 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

Uživatel  je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Práva Uživatele související se zpracováváním

Uživatel má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Uživatel má dále právo:

požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

na opravu poskytnutých Osobních údajů;

na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

na omezení zpracování Osobních údajů; a

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu marek.zaza@seznam.cz nebo na čisle: +420607390440;

vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu marek.zaza@seznam.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

 

Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Uživatele. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese marek.zaza@seznam.cz

Pokud Uživatel uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Uživatel požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Uživatele  e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.06. 2020.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

•             plnění povinností vyplývajících ze smluv o dílo;

•             plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;

•             plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;

•             vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;

•             zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

•             pořádání obchodních akcí a školení;

              personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;

•             zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

•             zpracovaní reklamy na sociálních sítí vč vyhledávače 

•             zpracovaní dotazníku přes formulář Google 

•             rozesílaní obchodního sdělení přes nastroj: Ecomail. (https://www.ecomail.cz/ )

V souladu se zákonem GDPR o některých službách informační společnosti, využívá Hasilo.cz vaše kontaktní údaje pro účel zasílání informačního sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování včetně profilování, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas. VČ, Souboru cookies

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje / Kontaktní údaje   

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, Mobilní číslo.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace, obchodní dotazníky.

Příjemce vašich údajů

Hasilo osobní údaje zpracovává a uchovává. Zpracování osobních údajů mohou pro hasilo provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Některé údaje mohou but automaticky generovaná na náš disk DOS Synology. Náš disk NAS Synology chránit citlivá data před potenciálními škodlivými uživateli, používá 256bitovou technologii šifrování AES na úrovni vojenských systémů a uchovává tak data ve formátu chráněném šifrovacím klíčem.

Nechybí ani možnost integrace služby Let's Encrypt, která zajišťuje bezplatné SSL certifikáty.

Citliví data neukládáme

Aplikace – elektronický prostředek obsahující nástroje k hromadnému rozesílání emailů, zejména obchodních sdělení, a dále k vyhodnocování jednotlivých kampaní, ve výlučném vlastnictví Ecomail.  (https://www.ecomail.cz/ )

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy s Hasilo uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou Hasilo. A nebo po dobu trvání vaší registrace k využívání služeb Hasilo

 

Po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a Hasilo  a nebo po ukončení Vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání informačních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 1 let od udělení souhlasu.

 

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

 

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním informačního sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

 

Žádné informace a žádné údaje které při registraci nebo-li odeslaní zprávy na webové stránce www.hasilo.cz nepředáváme jiné straně bez Vašeho souhlasu. 

©Krejčí Marek

Právní zastoupení:

JUDr. Filip Cimicky

http://pravnicipraha.cz